Γίνε μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟΤ-ΑΟΧ

 1. Συμπληρωμένη αίτηση για την εγγραφή του σωματείου στην ΕΟΤ-ΑΟΧ  (κατεβάστε την αίτηση)
 2. Απόφαση δικαστηρίου για την ίδρυση του σωματείου (επικυρωμένη)
 3. Αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του σωματείου (επικυρωμένο)
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής και τυχόν μεταβολών οικείου Πρωτοδικείου (επικυρωμένο)
 5. Σύνθεση ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Πρακτικό απόσπασμα του Δ.Σ. στο οποίο να αναγράφεται η απόφαση για την εγγραφή του σωματείου ως μέλος στην ΕΟΤ-ΑΟΧ
 7. Πρακτικό απόσπασμα του Δ.Σ. στο οποίο αναγράφονται η απόφαση για τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού αντιπροσώπου του σωματείου στην ΕΟΤ-ΑΟΧ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email και τηλέφωνο)
 8. Αίτηση για έκδοση 12 συμπληρωμένων δελτίων αθλητικής ιδιότητας με τα πλήρη στοιχεία των αθλητών
 9. Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του σωματείου μας, ότι κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σωματείου μας στην ομοσπονδία ΕΟΤ-ΑΟΧ, θα υποβάλουμε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την αίτηση για ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου μας για το άθλημα του ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ και θα εγγραφούμε στο σχετικό μητρώο σωματείων.
 10. Αποδεικτικό Κατάθεσης παραβόλου, 300 euro στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας
  Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΝΚ
  IBAN:GR16 0171 5780 0065 7814 1679 302
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΓΚ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ