Γίνε μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading

EOT AOX

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟΤ-ΑΟΧ

1. Συμπληρωμένη αίτηση για την εγγραφή του σωματείου στην ΕΟΤ-ΑΟΧ.  (κατεβάστε την αίτηση)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μεταβολών του καταστατικού του. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του με σφραγίδα καταχώρησης στα Βιβλία Σωματείων-Ομοσπονδιών του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

4. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου

5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για συγκρότησή του σε σώμα.

6. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας τους (π.χ. τηλέφωνο, e-mail).

7. Δώδεκα (12) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών.

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΤ-ΑΟΧ, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς τους.

9. Απόδειξη της ΕΟΤ-ΑΟΧ περί είσπραξης των εφάπαξ δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΟΤ-ΑΟΧ (500 ευρώ) και της ετήσιας συνδρομής του (150 ευρώ).
Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΑΝΚ
IBAN: GR16 0171 5780 0065 7814 1679 302
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ