Γίνε μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ!
Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε τους φορείς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το άθλημα του

 • CHEERLEADING
 • PERFOMANCE CHEER
  (FREE STYLE POM – CHEER HIP HOP – CHEER JAZZ – HIGH KICKS)

να συμμετέχουν στην προσπάθεια διάδοσης του αθλήματος μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading


Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Διαβιβαστικό του σωματείου (… σας παραδίδουμε τα κάτωθι αριθμημένα έγγραφα…), με ημερομηνία, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και το γραμματέα και φέρον τη σφραγίδα του σωματείου.
 2. Απόφαση δικαστηρίου επικυρωμένη για την ίδρυση του σωματείου.
 3. Απόφαση δικαστηρίου επικυρωμένη για τη τελευταία τροποποίηση του σωματείου (αν έχει γίνει τροποποίηση),
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του σωματείου (από το οποίο να προκύπτει ότι το σωματείο έχει ως σκοπό του την καλλιέργεια των αθλημάτων της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.).
 5. Αντίγραφο εσωτερικών κανονισμών του σωματείου, επικυρωμένο από τον πρόεδρο και το γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου (προαιρετικό).
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής και τυχόν μεταβολών οικείου Πρωτοδικείου με ισχύ τελευταίου τριμήνου.
 7. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Στο πρακτικό θα αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα του σωματείου.
 8. Ονομαστικό κατάλογο των αρμοδίων εφόρων ή υπευθύνων του σωματείου για τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ, εφ’ όσον προβλέπεται από το Καταστατικό του, και ονομαστική κατάσταση εθελοντών μελών για την προσφορά βοήθειας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.
 9. Πρακτικό (απόσπασμα) της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. (ανάλογα τι ορίζει το καταστατικό σας) στο οποίο να αναγράφεται η απόφαση για την εγγραφή του σωματείου ως μέλος στην Ελληνική Ομοσπονδία ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ, επικυρωμένο από τον πρόεδρο και το γραμματέα και με την σφραγίδα του σωματείου.
 10. Πρακτικό (απόσπασμα) του Δ.Σ., επικυρωμένο από τον πρόεδρο και το γραμματέα και τη σφραγίδα του σωματείου, για διορισμό μέλους του σωματείου που θα εκπροσωπεί το σωματείο ως τακτικός εκπρόσωπος (και διορισμό και αναπληρωτή εκπροσώπου του σωματείου που θα αντικαθιστά τον τακτικό σε κώλυμα) στις διαδικασίες ομοσπονδίας και στις γενικές συνελεύσεις της με εξουσιοδότηση προς το μέλος να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, και να δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφων, προγραμμάτων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. Στο πρακτικό θα αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα των δύο αντιπροσώπων αυτών.
 11. Έγγραφη δήλωση, του νόμιμου εκπρόσωπου του σωματείου, ότι το σωματείο αποδέχεται και υποβάλλεται σε όλες τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών, εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ., και αναγνωρίζει ότι η Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. είναι η μόνη αρμόδια ομοσπονδία για τα αθλήματα που καλλιεργεί σύμφωνα με το καταστατικό της και τις αποφάσεις των αρμοδίων υπουργείων και εποπτευόντων αρχών, και ότι αποδέχεται και υποβάλλεται σε όλους τους νόμους και κανονισμούς ελέγχων αντιντόπινγκ της WADA (παγκόσμιος οργανισμός αντιντόπινγκ).
 12. Αντίγραφο της Φίλαθλης (σωματεία που ιδρύθηκαν πριν τον Ιούνιο 1999) ή Ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (σωματεία που ιδρύθηκαν μετά τον Ιούνιο 1999) του σωματείου, για όσα σωματεία ήδη την διαθέτουν. Όσα σωματεία δεν έχουν προβεί ακόμη σε αυτή, ή έχουν πολύ πρόσφατα ιδρυθεί, πρέπει να στείλουν αντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησης προς απόκτησης της Ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
 13. Λίστα αθλουμένων μελών του σωματείου για τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ. ώστε να εκδοθούν τα αθλητικά δελτία τους.
 14. Εγγραφή 100 euro εφάπαξ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

α) Τα έγγραφα θα παραδίδονται αυτοπροσώπως (και με εξουσιοδοτημένο για αυτό το σκοπό άτομο) στην ομοσπονδία και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλου παράδοσης εισερχομένου διαβιβαστικού με ειδικά αριθμημένα επισυναπτόμενα έγγραφα των οποίων θα γίνεται έλεγχος κατά την παράδοση και θα ενημερώνεται ο παραδούς για τις ελλείψεις.

β) Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα δεν εμπεριέχεται στο φάκελό σας ή έχει συμπληρωθεί με λανθασμένο τρόπο ή αντίθετα με ό,τι προβλέπει το καταστατικό του σωματείου σας, θα σας αποσταλεί και άμεση απάντηση για την έλλειψη (εάν έχετε αναγράψει τις σχετικές διευθύνσεις), και μέχρι την συμπλήρωση / διόρθωση της έλλειψης, η αίτηση θα βρίσκεται σε νόμιμη εκκρεμότητα.

β) Όποια σωματεία επιθυμούν οδηγίες ή έγγραφα σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την ομοσπονδία.

HELLENIC CHEERLEADING FEDERATION

ΕΟΤ-ΑΟΧ /ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Ευαγγελία Κρητικού / 6937265306

Email επικοινωνίας της Ομοσπονδίας

info@helleniccheerleadingfederation.gr