Βεβαίωση Αθλητικής Διάκρισης

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΤ-ΑΟΧ