Νομοθεσία

EOT AOX

Προνόμια Αθλητών

Νόμοι

Άρθρο 34 του ν. 2725/1999 – Γενική Διάταξη για Προνόμια Αθλητών

Άρθρο 63 του ν. 4809/2021 – Ειδική Διάταξη για Συμμετοχές Χωρών σε Διεθνείς Αγώνες

Άρθρο 410 του ν. 4957/2022 – Ειδική Διάταξη για Θέσεις Προνομίων σε Διεθνείς Αγώνες