Έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας
    ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
  3. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Παράβολο 15,00 euro στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας (η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο).

Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται από το γονέα ή τον ενήλικο αθλητή, ελέγχονται από το σωματείο στο οποίο γίνεται η αίτηση, υπογράφονται αντίστοιχα όπως ζητείται στα δελτία και αποστέλλονται από το σωματείο στην Ομοσπονδία με διαβιβαστικό έγγραφο,  η οποία επικυρώνει αριθμώντας τα δελτία (τα έξοδα αποστολής των εγγράφων επιβαρύνουν τα σωματεία).

Χωρίς τις ανωτέρω υπογραφές ΔΕΝ εκδίδονται δελτία και οι αιτήσεις επιστρέφονται στα σωματεία προς συμπλήρωση των υπογραφών. Χωρίς πληρωμή του παραβόλου ΔΕΝ εκδίδονται δελτία, και οι αθλητές δεν συμμετέχουν σε αγώνες, καθώς οι αιτήσεις παραμένουν ανεπεξέργαστες μέχρι να αποσταλεί η κατάθεση του παραβόλου.

Τα καινούργια δελτία εκδίδονται όλο τον χρόνο, μέχρι και 20 ημέρες πριν από κάθε αγώνα.

Aνανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας

Για την ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας
    ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
  2. Παράβολο 15,00 euro ανά δελτίο, στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας (η κατάθεση γίνεται από το αθλητικό σωματείο). 

Το σωματείο στέλνει διαβιβαστικό έγγραφο με τους αθλητές που έχουν δελτίο και θέλουν ανανέωση και παράλληλα κάνει κατάθεση των χρημάτων στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε αγωνιστικής περιόδου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι αθλητές θεωρούνται μη ενεργοί – αποδεσμευθέντες και έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε σωματείο της αρεσκείας τους μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται από το Δ.Σ.

Για τις μεταγραφές από σωματείο σε σωματείο το παράβολο από 01/09/2019 ανέρχεται σε 150,00 ευρώ.