ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
  3. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Παράβολο 10,00 euro στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας

Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται από το γονέα ή τον ενήλικο αθλητή, ελέγχονται από το σωματείο στο οποίο γίνεται η αίτηση, υπογράφονται αντίστοιχα όπως ζητείται στα δελτία και αποστέλλονται από το σωματείο στην Ομοσπονδία με διαβιβαστικό έγγραφο,  η οποία επικυρώνει αριθμώντας τα δελτία (τα έξοδα αποστολής των εγγράφων επιβαρύνουν τα σωματεία).

Για την ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Αίτηση για ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας
  2. Παράβολο 10,00 euro στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας

Το σωματείο στέλνει διαβιβαστικό έγγραφο με τους αθλητές που έχουν δελτίο και θέλουν ανανέωση και παράλληλα κάνει κατάθεση των χρημάτων στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Υπεύθυνη ανανέωσης & έκδοσης δελτίων

Πέλλη Φωστιέρη 6944547894

Pellyfostieri@helleniccheerleadingfederation.gr