ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Για την έκδοση και ισχύ των δελτίων αυτών απαιτούνται τα παρακάτω έγραφα:

  1. Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση δελτίου αθλητικής ιδιότητας
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου
  3. Δελτίο Υγείας αθλητή, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία που αναγράφονται
  4. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  5. Παράβολο 10,00 euro στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας

Όλα τα παραπάνω, συμπληρώνονται από το γονέα ή τον ενήλικο αθλητή, ελέγχονται από το σωματείο στο οποίο γίνεται η αίτηση, υπογράφονται αντίστοιχα όπως ζητείται στα δελτία και αποστέλλονται από το σωματείο στην Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνει αριθμώντας τα δελτία (τα έξοδα αποστολής των εγγράφων επιβαρύνουν τα σωματεία).