ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ (OPEN) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΟΤ-ΑΟΧ 17-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Προκηρύξεις

Η ανοικτή (στα αγγλικά open) αγωνιστική εκδήλωση της ΕΟΤ-ΑΟΧ διοργανώνεται ειδικά και μόνο για την ανάπτυξη του αθλήματος, επιτρέποντας σε φιλάθλους να γνωρίσουν το άθλημα συμμετέχοντας σε αγωνιστική εκδήλωση, με σκοπό επιλέγοντας αμέσως μετά την εγγραφή τους στα αθλητικά σωματεία της ομοσπονδίας να προσλάβουν από αυτά την οργανωμένη και εξειδικευμένη αθλητική τους εκγύμναση στο άθλημα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1Α.  ΦΙΛΑΘΛΟΙ

Για το λόγο αυτό, κάθε φίλαθλος μπορεί να συμμετάσχει, με τους παρακάτω όρους:

  • επιλέγοντας ένα ομαδικό φορέα συμμετοχής, (βλέπε 1Β)
  • με συμπληρωμένο το δελτίο υγείας του από αδειοδοτημένο προς αυτό ιατρό,
  • συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την αποδοχή των όρων και κανονισμών συμμετοχής του αθλήματος.

Εξαιρέσεις:

  • εάν ο συμμετέχων έχει υπογράψει αθλητικό δελτίο σε αθλητικό σωματείο-μέλος της ΕΟΤ-ΑΟΧ, μπορεί να συμμετέχει στην ανοικτή αγωνιστική εκδήλωση μόνο με το σωματείο στο οποίο έχει υπογράψει αθλητικό δελτίο αθλούμενου μέλους, καθόσον μετά την υπογραφή του σε τέτοιο αθλητικό δελτίο δεν θεωρείται πλέον απλός φίλαθλος, αλλά θεωρείται αθλούμενο μέλος του συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου, και πλέον ανήκει σε αυτό για μία τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο, από 1ης Οκτωβρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, και,
  • εφόσον υπάρχει γραπτή αποδοχή του αθλητικού σωματείου (σύμφωνα με τους όρους του νόμιμου εξερχόμενου έγγραφου του καταστατικού του αθλητικού αυτού σωματείου), που έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της ΕΟΤ-ΑΟΧ, στο οποίο αθλητικό σωματείο το αθλούμενο μέλος κατά τα ανωτέρω ανήκει, τότε το αθλούμενο μέλος του σωματείου αυτού, μπορεί να συμμετέχει στην συγκεκριμένη αγωνιστική αυτή εκδήλωση του Ιουνίου 2017 με το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται η γραπτή αποδοχή και έγκριση του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει το αθλούμενο μέλος.

2Α. ΦΟΡΕΙΣ

Οι φορείς που δεν είναι αθλητικά σωματεία-μέλη της ομοσπονδίας, δεν απαιτείται να έχουν απαραίτητα νομική προσωπικότητα, αλλά πρέπει να έχουν επωνυμία – καταστατικό ή νόμιμα υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των συμμετεχόντων μελών τους (π.χ. για όσους συμμετέχοντες είναι κάτω των 18 ετών, αυτό πρέπει να αναφέρεται και να υπογράφουν οι γονείς του ανήλικου), και να ορίζεται με τις καταστατικές τους ή συμφωνημένες πλειοψηφίες τον αρμόδιο υπεύθυνο του φορέα που αναλαμβάνει ενυπόγραφα κάθε ευθύνη πλήρους γνώσης για την νομιμότητα της συμμετοχής του φορέα, για κάθε λεπτομέρεια της οργάνωσης της συμμετοχής του φορέα, και για την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νόμιμη συμμετοχή τους και για τις διοργανωτικές λεπτομέρειες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΤ-ΑΟΧ

Τα αθλητικά σωματεία – μέλη της ΕΟΤ – ΑΟΧ ακολουθούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται και για τη συμμετοχή τους σε κάθε επίσημη αγωνιστική εκδήλωση της ομοσπονδίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Οι τρεις πρώτοι σε κάθε αγώνισμα του προγράμματος,  μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΤ-ΑΟΧ που θα λάβει πρώτα υπ’ όψη του τον αριθμό των συμμετεχόντων, την ηλικία τους και τα αγωνίσματα που θα δηλώσουν συμμετοχή, και θα εκδώσει νεώτερη ανακοίνωση.


ΔΕIΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ   helleniccheerleadingfederation.gr

Δήλωση συμμετοχής, υπεύθυνες δηλώσεις αθλητών, δελτίο αθλητικής ταυτότητας, κατηγορίες, ηλικιακές κατηγορίες, επισημάνσεις, αγωνιστικά δάπεδα,  τόπος διοργάνωσης και όποιες άλλες πληροφορίες χρειάζονται για την τέλεση της αγωνιστικής εκδήλωσης

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp