«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη»)

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη»)